Het reglement van de Enquete

Artikel 1: DE ORGANISATOR
De firma Eurobest Products bvba, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0827 556 092 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in 7390 Quaregnon, rue des Vaches 311, hierna ‘de organisator’ genoemd, organiseert een enquête genaamd ‘Enquête Focus Archi’ die loopt van 22/05/2017 tot 01/08/2017 volgens de onderstaande voorwaarden.

Artikel 2: DE DEELNEMERS
2.1 De deelname aan deze enquête impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

2.2 De deelname aan deze enquête is open voor elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en wettelijk in België verblijft. Deze enquête is gratis en zonder aankoopverplichting. De deelname aan deze enquête is niet open voor personeelsleden van DE ORGANISATOR, noch voor de directe familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

2.3 De deelname aan deze enquête verloopt uitsluitend per brief of per e-mail.

2.4 De deelname aan deze enquête is beperkt tot één deelname per persoon (zelfde naam en postadres). Deelnemers die meerdere enquêteformulieren indienen, worden automatisch gediskwalificeerd.

2.5 DE ORGANISATOR behoudt zich het recht voor de duur van de enquête te annuleren, te schorsen, in te korten of te verlengen. DE ORGANISATOR aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor.

Artikel 3: DEELNEMINGSMODALITEITEN EN VERLOOP VAN DE ENQUETE.
3.1 Om aan deze enquête deel te nemen, moeten de deelnemers (i) het per e-mail opgestuurde formulier of het formulier dat zich in ons magazine Focus Archi nr. 13 bevindt, invullen.

3.2 Alleen formulieren die binnen de door dit reglement bepaalde termijn worden ontvangen, worden in aanmerking genomen.

Artikel 4: AANDUIDING VAN DE WINNAARS EN PRIJZEN
De enquête zal één (1) winnaar hebben.
Om als winnaar te worden uitgeroepen moet de deelnemer zijn tevredenheidsenquêteformulier geldig en volledig hebben ingevuld. Een vertegenwoordiger van de Directie zal uit deze formulieren een winnaar loten. Deze trekking vindt plaats op 1 augustus 2017.

Artikel 5: OVERHANDIGING VAN DE PRIJS
5.1 DE ORGANISATOR stelt de winnaar binnen acht (15) dagen na de lottrekking per e-mail of per brief op de hoogte. Indien de contactgegevens van de deelnemer ongeldig, onvolledig of onjuist blijken te zijn, behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

5.2 DE ORGANISATOR levert de prijs af op de woonplaats van de winnaar, en dit ten laatste op 1 september 2017. DE ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om de prijs te verzenden via een transporteur naar keuze. DE ORGANISATOR mag de leveringsvoorwaarden van de prijs naar eigen goeddunken wijzigen.

5.3 Alle klachten betreffende een niet-ontvangen, beschadigde of niet-conforme prijs moeten ten laatste vijftien (15) dagen na de datum van de bekendmaking van de prijs of de inontvangstname van de betreffende prijs schriftelijk aan de ORGANISATOR worden gemeld.

5.4 De ORGANISATOR heeft steeds het recht om de prijs van de wedstrijd te wijzigen om redenen van productie, inhoud, veiligheid of om het even welke andere geldige reden. De waarde van de nieuwe prijs zal vergelijkbaar zijn met die van de bestaande prijs.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De ORGANISATOR behoudt zich steeds het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een persoon of groep van personen tijdelijk of definitief uit te sluiten die dit reglement niet naleven of door hun gedrag het goede verloop van de enquête in de weg staan.

6.2 DE ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om elke persoon die vals speelt of het goede verloop van de enquête verstoort uit te sluiten en gerechtelijk te vervolgen. Een winnaar die heeft vals gespeeld, verliest van rechtswege het recht op zijn prijs.

6.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van de ORGANISATOR betreffende de prijs, inclusief in het kader van de toepasselijke contractuele of wettelijke garanties, beperkt tot het herstellen of vervangen van de defecte of niet-conforme producten. DE ORGANISATOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van onrechtstreekse schade of om het even welke andere financiële schade geleden door de winnaar of een derde.

Artikel 7: INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT
7.1 DE ORGANISATOR beslist soeverein over elke kwestie betreffende de toepassing van dit reglement of elke vraag die opkomt en die niet door het reglement wordt geregeld. Zijn beslissingen zijn definitief.

7.2 Elke betwisting of klacht moet vergezeld zijn van de volledige contactgegevens van de deelnemer en de exacte reden van de betwisting. Na een termijn van één maand na de beëindiging van de enquête wordt geen enkele betwisting meer aanvaard.

7.3 Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

7.4 De partijen zullen elk geschil dat zich voordoet naar aanleiding van de uitvoering van dit reglement zoveel mogelijk in der minne trachten op te lossen. Indien geen oplossing voor het geschil wordt gevonden, is alleen de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen, bevoegd.

Artikel 8: PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
8.1 Naar aanleiding van de deelname aan de enquête worden nominatieve persoonlijke gegevens verzameld met het oog op de goedkeuring van de deelname en de toekenning van de prijs. De tijdens de wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt in een elektronische database, die eigendom is van de ORGANISATOR, en waarvan hij de enige eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking is. Deze gegevens worden gebruikt met inachtneming van de principes en de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens en andere geldende normen ter zake.

8.2 Elke deelnemer beschikt steeds over een recht van toegang, rechtzetting, verwijdering of verzet betreffende zijn persoonlijke gegevens. Hij mag dit recht op eenvoudig verzoek uitoefenen ten overstaan van de ORGANISATOR (en meer bepaald per e-mail aan het volgende adres: info@eurobest.be ).

8.3 De deelnemer verklaart bovendien uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat zijn persoonsgegevens die in het kader van de enquête worden verzameld door de ORGANISATOR mogen worden gebruikt om hem een betere dienstverlening te bieden en hem per e-mail, brief of sms op de hoogte te brengen van nieuwe producten en aanbiedingen die hem zouden kunnen interesseren.

Pin It on Pinterest

Share This